DERNEĞİMİZİN AMACI

Derneğimizin amacı, Fransa’da yaġayan soydaġlarımız ile birlikte Aile ve Gençler arasında güçlü bir bağ kurarak, Aileler ve Gençlerimizi motive etmek, Öğrenme becerilerini artırmak ve mesleki bilgi ve yetenekleri ile yurt içi ve yurt dıġı sosyal iliġkilerinden de yararlanarak bilimsel, teknolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik olarak geliġmelerine katkılar sağlamak. Bu konularda Türkiye ile Fransa arasında iġbirliği olanakları oluġturulmasına yardımcı olmak, Türkiye’nin Fransa’da daha iyi tanınması ve çıkarlarının korunması için gerekli ortamın hazırlanmasına katkıda bulunmak ve Gençler arasında mesleki ve sosyal dayanıġmayı sağlamaktır. 
Toplumun ve ülkelerin geliġmesinin temel ihtiyacı olan eğitim VİZYONER Derneğimizin öncelikli faaliyet konularının en önünde gelmektedir

 

VİZYONUMUZ

Son on sene içinde büyük değiġimler geçirerek geliġen, kendisine büyük hedefler koyan Yeni Dünya’ya, milli ve manevi değerlerini ön plana alan, çağın gereklerini iyi okuyabilen, mesleğinde zirvede, sorumluluk ve dert sahibi, özetle ‘Değer’li Gençlik yetiġtirmektir. 
Yeni Dünya, yeni bir gençlik ister. Yeni Gençlik VİZYONER DERNEĞİ PARİS’ te! 

 

MİSYONUMUZ

Aynı gaye etrafında birleġen ve ortak değerlere sahip gençlerin sosyal, kültürel ve ticari alanda geliġimine destek olmak, birlikte projeler geliġtirmek, bu projelerin uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmek ve zemin oluġturmak. Böylece yerel ve küresel çapta kaliteli insan kaynağı yetiġtirmek üzere bütün kesimlere fayda sağlamak maksadıyla kurulmuġ bir sivil toplum örgütü olan VİZYONER Derneği; 
Toplumumuzun, demokratik ve planlı bir düzey içinde kalkınıp, ticari, sosyal, ekonomik, eğitim ve kültür düzeyinin geliġmesine, teknoloji, fikir alıġ veriġi ve koordinasyonu sağlayarak, daha yüksek bir düzeye ulaġmasına yardımcı olacak çalıġmalarda bulunmak, 
Milli ve manevi ġuuru geliġtirecek ortamlar tesis etmek, programlar düzenlemek, katılımcıların ġahsi, mesleki ve manevi geliġimlerine katkıda bulunmak. Milli ve manevi değerlere sahip, alanında uzman, basiretli ve sorumluluk sahibi gençleri müġterek bir zeminde buluġturmak.  
Sahasında öne çıkan isimlerin bilgi ve birikimlerinden istifade edilmesini temin etmek, Yerel ve küresel düzeyde ticari, sosyal ve kültürel projeler geliġtirmek ve bu projelere kaynak sağlamak, 
Katılımcılar arasında birlik, beraberlik ve dayanıġmayı tesis etmeyi vazife edinmiġtir. Bu maksatlar doğrultusunda; Dünyamızın ihtiyaç duyacağı kaliteli insan kaynağını temin etmek, gerçekleġtirilecek organizasyonlar ile değer ve prensip sahibi, yenilikçi, vazifeġinas ve VİZYONER nesilleri Dünyamıza kazandırmak

 

DEĞERLERİMİZ

Milli ve Manevi değerler: Milli ve manevi değerlerimizin;  yardımlaġma, dayanıġma ve kültürel değerlerimizin korunup geliġtirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Faydalı olmak: İnsanların hayırlısının insanlara hizmet edenler, faydalı olanlar olduğunu bilerek çalıġıyoruz. 
Dürüstlük: Karġılıklı güven için dürüstlüğün en önemli değer olduğuna inanıyoruz. 
Sorumluluk Ġuuru: Kendimize, derneğimize, içinde bulunduğumuz toplumumuza, ülkemize ve insanlara karġı kendimizi sorumlu hissediyoruz.  
İstiġare: Farklı fikirlere ve ortak akla değer veririz. Fikirlerin  özgürce ifade edilmesine zemin hazırlarız. 
İletiġim: Doğru iletiġimi sağlayabilmek için önce dinleyip, anlamaya çalıġıyoruz. 
Takım Çalıġması ve Sinerji: Her türlü yenilik ve geliġim fırsatını birbirimizle paylaġırız, hem bireysel hem de takım performansını birlikte artırmaya gayret gösteririz. Gerçek takım çalıġmasıyla Sinerji oluġturmaya büyük önem veriyoruz.

 

Derneğimizin Faaliyet Konuları

Derneğimizin yukarıda belirtilen amaçlarına yönelik ve Dernek Kuruluġunda yer verilen faaliyet konuları, baġlıklar halinde ġunlardır: 

 •  Yurtiçi ve Yurtdıġı temas ve inceleme gezileri 

 • Eğitim etkinlikleri

 • Ekonomi etkinlikleri

 • Bilimsel etkinlikler

 • Sosyal etkinlikler

 • Sportif etkinlikler 

 

PROJELERİMİZ

 • 1.YURT İÇİ VE YURT DIĠI TEKNİK TEMAS VE İNCELEME GEZİLERİ 
  17-25 Yaġ arası Gençlerimiz ile birlikte organize edeceğimiz yurt içi ve yurt dıġı teknik temas ve inceleme gezilerimiz de varılan ülkede veya bölgede dernekler ve ülke temsilcileri ile iletiġime geçerek gençleri yönetici konumunda insanlar ile aynı masada oturtmak, iletiġim dilini kuvvetlendirmek, sorumluluk becerilerini arttırmak istiyoruz. Bu hedef ile gidilen ülke de gezi ve eğlenme dıġında sosyal sorumluluk projelerimiz ile gençlerimize yerinde, sıcak temas ile yardımlaġmayı öğretirken veren el olmayı hissettirmek istiyoruz. 
  Bu bağlamda ilk olarak planladığımız gezimiz Gönül Kıblemiz Kudüs’e olacak. 
  17-25 yaġ arası 30 - 35 Gencimiz ile gönlü geniġ iġ adamlarımızdan aldığımız destek ile Filistin’de olacağız. Gönül Kıblemiz Kudüs’ü hiç unutmadığımızı Avrupa’dan tüm Dünya’ya hissettireceğiz. Gençlerimizin ortak fikirleri ile oluġturacağımız sosyal sorumluluk projemizde Filistinli gençlere sahip çıkarak yerinde ve zamanında el ele tutuġarak yardımlaġmanın güzelliğini gençlere hissettireceğiz. 
  Gönül Kıblemiz MESCİD-İ AKSA da manevi hazla birlikte coġan gencecik yürekleri tertemiz yarınlara umutla ELELE götüreceğiz. 


 • 2.EĞİTİM ETKİNLİKLERİ  
  Konusunda uzman Eğitimciler ile düzenleyeceğimiz gençlerin ihtiyaçlarına uygun, ayrıca ailelere özel aylık eğitim programlarımız ve eğitim sonrası sertifika ile motivasyon arttırıcı faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek.  
   
  3.EKONOMİ FAALİYETLERi 

 • Yıllık takvimimiz de Ülkemizde bulunan değerli iġ adamlarımız ile Gençlerimizi bir araya getirerek baġarı hikâyelerini, tecrübelerini, ticari hayatın eksi ve artılarını ticaretin içinden kiġilerden kulaklara nakġederek gençlerimizi cesaretlendirmeyi planlıyoruz. Buluġmalarımızda gençlerimizi ticaret sohbetlerine dâhil ederek iġ adamları ile tanıġma olanakları sağlamayı hedefliyoruz. 
  4.BİLİMSEL ETKİNLİKLER 
  Dünya’da kendini ispat etmiġ kurumlar ile iletiġime geçerek gençlerimizin katılımını sağlayacağımız bilimsel fuarlara katılmak ve gençlerimizi bilimsel baġarılarını arttırıcı faaliyetler organize ederek bilimin ıġığında ilerleyeceğiz. 
  5.SOSYAL ETKİNLİKLER 
  Dernek genel merkezimizde planlayacağımız haftalık ve aylık tanıġma programlarımız ile gençler arasındaki iletiġim bağını kuvvetlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca yılda 2 kez aileler ile birlikte organize edeceğimiz geniġ katılımlı programlarımız ile gençlik ve aile bağlarını güçlendirmeyi, aileler ile fikir alıġveriġinde bulunarak ülkesel anlamda ağımızı geniġletmek istiyoruz  
  6.SPORTİF ETKİNLİKLER 
  Gençlerimizi spor konusunda teġviklendirmek. Spor alanında Dünya da önemli baġarılara imza atacak gençler yetiġtirmek adına, Ülkemizdeki baġarılı spor kuruluġları ile iletiġime geçirerek Gençlerimiz için referans olmayı ve dernek olarak da gençlerimize her alanda sahip çıkmak istediğimizi tüm kurumlara samimi ve içten bir iletiġim diliyle ispat etmek istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda derneğimizde yıllık planımız ile sportif faaliyetlere çokça yer vereceğiz 

 

VİZYONER DERNEĞİ

44 avenue Aristide Briand 77410 Claye-Souilly

+33 (0) 7 66 47 77 04

©2013 -2020  Tous droits réservés PeriMedya.